OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Internetový obchod na adrese www.sunbow.sk je prevádzkovaný spoločnosťou Ing. Lucia Moravčíková, Slnečná 18, 900 82 Blatné, IČO: 54011540, DIČ: 1120889825, zapísaný v Živnostenskom registri pod číslom 140-26716 (ďalej predávajúci). Predávajúci nie je platcom DPH.
Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia.
Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.


2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.

Tovar predstavujú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.sunbow.sk. Všetky uvádzané ceny pri tovare na stránkach internetového obchodu sú konečné, uvádzané vrátane DPH. Cena za tovar neobsahuje náklady na prepravu, ktoré sú uvádzané zvlášť. Ak nie je predávajúcim výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy nie je možné uplatňovať opakovane ani ich vzájomne kombinovať.

Objednávkou sa rozumie správne vyplnený a odoslaný formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, vybraný tovar, množstvo, spôsob dopravy a spôsob platby. Potvrdením svojej objednávky kupujúci podáva záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.
V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká
povinnosť uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou.
Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru spolu s tovarom, ktorá slúži zároveň ako záručný a dodací list.


3. SPÔSOB PLATBY
Predávajúci poskytuje tieto spôsoby platby:
• Online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe
• Bankovým prevodom po dokončení objednávky (potrebné uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky za pomlčkou – vynechať číslo 21633)
• V hotovosti pri osobnom odbere v sídle spoločnosti


4. DODANIE TOVARU
Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne po uhradený ceny objednaného tovaru a pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním doručenia tovaru. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne riešiť s prepravcom a informovať predávajúceho. Prevzatím kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.
V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru.
Kupujúci má na výber z uvedených možností, pričom ak hodnota jeho objednávky presiahne 75 Eur, dopravu hradí predávajúci v plnej čiastke.
• Slovenská pošta – cena prepravy pre objednávky do 75 Eur je 0,90 Eur
• Zásielkovňa na výdajné miesto - cena prepravy pre objednávky do 75 Eur je 2,50 Eur
• Zásielkovňa na adresu – cena prepravy pre objednávky do 75 Eur je 3,90 Eur
• Eko-logický kuriér - cena prepravy pre objednávky do 75 Eur je 4,00 Eur


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Najneskôr 14. deň musí informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy písomne alebo elektronicky s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší.
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať, no zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá predávajúcemu tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu Sunbow, Lucia Moravčíková, Slnečná 18, 900 82 Blatné.
Spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Náklady na spätné doručenie znáša spotrebiteľ (dobierka nie je akceptovaná, zásielku v tomto prípade predávajúci nepreberie).
Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí tovaru, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky.
Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu odošle tovar predávajúcemu, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa odoslaný naspäť.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, ak nastanú výrazné zmeny cien prepravy tovaru alebo ak zistí, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu.
Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.


6. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Na uplatnenie reklamácie postačuje faktúra, ktorá plne nahrádza záručný list. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba opäť od prevzatia novej veci.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu a bezodkladne oznámiť predávajúcemu, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu (napríklad opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku). Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.