OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými predpismi a nariadeniami a využívame len údaje nevyhnutné na spracovanie a vybavenie Vašej objednávky.

1. Aké informácie zhromažďujeme, na aký účel a ako dlho ich potrebujeme?
Zákazník nám poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Bez toho nemôžeme riadne plniť zmluvu s Vami a preto ju ani nie je možné uzavrieť. Potrebujeme tieto údaje:
Meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa (ulica, mesto, PSČ), telefóne číslo a e-mailová adresa.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je identifikácia kupujúceho, vystavenie daňového dokladu, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.

Vaše osobné údaje spracovávame len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje uchovávame maximálne po dobu 2 rokov.

2. Poskytovanie údajov tretím osobám
Pre korektné spracovanie zásielky je nutné niektoré informácie o Vás poskytnúť tretím osobám. Spolupracujeme s týmito spoločnosťami:
• DPD – meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail
• Slovenská Pošta – meno, priezvisko, adresa, tel, číslo, e-mail
• Eko-logický kuriér – meno, priezvisko, adresa, tel, číslo, e-mail

3. Aké sú Vaše práva?
Máte právo žiadať informácie či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané, v akom rozsahu, za akým účelom a či boli poskytnuté tretím stranám. Môžete žiadať opravu, doplnenie, vymazanie alebo pozastavenie spracovania Vašich osobných údajov.
Písomná žiadosť musí obsahovať údaje, podľa ktorých Vás vieme jednoznačne identifikovať (meno, priezvisko a adresa). Bez udania daných údajov nebude Vaša žiadosť akceptovaná.
Vždy máte právo namietať voči spracovávaniu osobných údajov pre priamy marketing.
Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

4. Informácie o nás:
www.sunbow.sk
Slnečná 18
900 82 Blatné
IČO: 54011540

Tel. kontakt: +421 918 833 798, zodpovedná osoba Lucia Moravčíková
E-mail: eshop@sunbow.sk